Politica de confidențialitate

Prin aplicarea semnaturii, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date aplicabil de la 25 mai 2018 si cunoscand drepturile de care dispun si pe care le pot exercita in temeiul acesteia (dreptul la informare, acces la date, interventie, opozitie, de a se adresa justitiei, etc.) persoanele semnatare, in oricare dintre calitatile de reprezentanti legal(i)/mandatar(i)/angajat(i)/colaborator(i) ai Cumparatorului, isi exprima astfel acordul expres si neechivoc ca, in scopul derularii relatiei contractuale dintre Cumparator si Vanzator, Vanzatorul sa foloseasca si sa prelucreze datele cu caracter personal furnizate de acestea, precum si sa transmita aceste date pentru a fi prelucrate, catre: tertii imputerniciti de Vanzator, sa opereze in numele sau date cu caracter personal, partenerii contractuali, institutii si/sau autoritati abilitate prin lege, organisme de colectare, administrare, prelucrare a datelor de acest fel.

Datele personale sunt prelucrate de catre Vanzator, in scopul executarii obligatiilor / prestarea serviciilor prevazute in Contract. Cumparatorul se asigura de informarea persoanelor vizate in legătură cu prelucrarea datelor lor cu caracter personal, in contextul executării acestui Contract. În privinţa acestor date cu caracter personal, pe care le prelucrează în numele şi pe seama Cumparatorului, Vanzatorul are calitatea de persoană împuternicită de operator şi trebuie să pună în aplicare măsuri tehnice şi organizatorice adecvate astfel încât prelucrarea datelor cu caracter personal să respecte cerinţele Regulamentului General privind Protecția Datelor şi să asigure protecţia drepturilor persoanelor vizate şi, totodată, Vanzatorul trebuie să îndeplinească următoarele obligaţii:

  • Prelucrează datele cu caracter personal numai pe baza unor instrucțiuni documentate din partea Cumparatorului;
  • Vanzatorul se asigură că persoanele autorizate să prelucreze datele cu caracter personal s-au angajat să respecte confidențialitatea sau au o obligație statutară adecvată de confidențialitate.
  • Vanzatorul adoptă toate măsurile necesare în conformitate cu articolul 32 („Securitatea prelucrării”) al Regulamentului General privind Protecția Datelor.